Ý nghĩa của từ phấp phỏng là gì:
phấp phỏng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ phấp phỏng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa phấp phỏng mình

1

3   1

phấp phỏng


ở trạng thái không yên lòng vì đang có điều phải lo lắng, chờ đợi phấp phỏng chờ kết quả thi phấp phỏng mừng thầm Đồng ngh [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

1   0

phấp phỏng


Hồi hộp lo lắng chờ đợi: Phấp phỏng mong kết quả kỳ thi.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "phấp phỏng". Những từ phát âm/đánh vần giống như "phấp ph [..]
Nguồn: vdict.com

3

1   0

phấp phỏng


Hồi hộp lo lắng chờ đợi: Phấp phỏng mong kết quả kỳ thi.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

1   1

phấp phỏng


Hồi hộp lo lắng chờ đợi. | : '''''Phấp phỏng''' mong kết quả kỳ thi.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của phấp phỏng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< mưu sát mưu sĩ >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa