Ý nghĩa của từ phó giáp trạng là gì:
phó giáp trạng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ phó giáp trạng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa phó giáp trạng mình

1

0   0

phó giáp trạng


Bốn tuyến nhỏ bằng hạt ngô, nằm sau tuyến giáp trạng, có nhiệm vụ trao đổi chất vôi trong cơ thể.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

phó giáp trạng


Bốn tuyến nhỏ bằng hạt ngô, nằm sau tuyến giáp trạng, có nhiệm vụ trao đổi chất vôi trong cơ thể.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "phó giáp trạng". Nh [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

phó giáp trạng


Bốn tuyến nhỏ bằng hạt ngô, nằm sau tuyến giáp trạng, có nhiệm vụ trao đổi chất vôi trong cơ thể.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của phó giáp trạng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< mệnh danh mệnh hệ >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa