Ý nghĩa của từ pô-pơ-lin là gì:
pô-pơ-lin nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ pô-pơ-lin. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa pô-pơ-lin mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

pô-pơ-lin


d. Vải mỏng sợi nhỏ và bóng.
Nguồn: vdict.com

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

pô-pơ-lin


d. Vải mỏng sợi nhỏ và bóng.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

pô-pơ-lin


Vải mỏng sợi nhỏ và bóng.
Nguồn: vi.wiktionary.org

<< pi pô-tát >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa