Ý nghĩa của từ pô-pơ-lin là gì:
pô-pơ-lin nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ pô-pơ-lin. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa pô-pơ-lin mình

1

0   0

pô-pơ-lin


d. Vải mỏng sợi nhỏ và bóng.
Nguồn: vdict.com

2

0   0

pô-pơ-lin


d. Vải mỏng sợi nhỏ và bóng.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

0   1

pô-pơ-lin


Vải mỏng sợi nhỏ và bóng.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của pô-pơ-lin
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< pi pô-tát >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa