Ý nghĩa của từ over night là gì:
over night nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ over night. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa over night mình

1

9   6

over night


Suốt đêm, qua đêm.
Overnight vừa là động từ, danh từ, tính từ và trạng từ.
Ví dụ:
They refused to stay overnight (Trạng từ)
Tom became an overnight celebrity (Tính từ)
I overnighted at HCM city (Động từ)
Overnights can be arranged at Sydney. (Danh từ)
thanhthu - Ngày 03 tháng 8 năm 2013

2

0   0

over night


Trong tiếng Anh, cụm từ "over night" có nghĩa là xuyên đêm, quá một đêm nên không thể về nhà
Ví dụ 1: I'll be here over night, oke? (Tôi sẽ ở đây qua đêm, ổn chứ?)
Ví dụ 2: You shouldn't play over night. (Bạn không nên đi chơi xuyên đêm)
nghĩa là gì - Ngày 21 tháng 7 năm 2019

Thêm ý nghĩa của over night
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< osin over time >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa