Ý nghĩa của từ on the way là gì:
on the way nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ on the way. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa on the way mình

1

7   7

on the way


- dọc đường
- Đang đến, đang trên đường đến
ví du:+ Is the main army on the way?
( Quân chủ lực đến chưa?)
+ A: Where are you? ( Bạn đang ở đâu rồi)
B: I'm on the way ( Tôi đang trên đường đến)
gracehuong - Ngày 22 tháng 7 năm 2013

2

1   1

on the way


Ý nghĩa của từ này khá tương tự như "on my way", nghĩa là "trên đường đi".
Ví dụ: Cô ấy đã đi đến siêu thị rồi à? (Was she at the supermarket?) - No, on the way (Không, cô ấy vẫn đang trên đường đi đến đó.)
nga - Ngày 04 tháng 10 năm 2018

3

4   5

on the way


đang trên đường đến

-where the hell are you? I have been waiting for hours!!
(đang ở đâu rồi? tao chờ mấy tiếng rồi đấy!!)
-sorry sorry. im on the way. be there in a minute
(xin lỗi xin lỗi. đang trên đường rồi. mấy phút nữa đến nơi)
heatherle - Ngày 23 tháng 7 năm 2013

4

4   5

on the way


On the way có nghĩa là đang trên đường đến đâu đó.
Ví dụ"

I am on the way coming to the office now. Please wait

Tôi đang trên đường đến công ty đây. Chờ chút nhé
lucyta - Ngày 02 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của on the way
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< nhàn cư vi bất thiện fap >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa