Ý nghĩa của từ on sale là gì:
on sale nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ on sale. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa on sale mình

1

2   0

on sale


một cụm từ tiếng anh có nghĩa là đang khuyến mãi. chỉ một mặt hàng đang được giảm giá để khuyến khích sức mua, nhằm giải tán các mặt hàng tồn kho hoặc bán không chạy
hansnam - Ngày 02 tháng 8 năm 2013

2

0   0

on sale


Nghĩa của cụm từ: đang trong quá trình giảm giá sản phẩm.
Ví dụ 1: Cậu nhìn thấy không? Sản phẩm tớ thích đang được giảm giá đó, nên tớ sẽ ghé của hàng bây giờ. (Look! My favourite items are on sale, so I will visit the shop righ now).
nghĩa là gì - Ngày 07 tháng 7 năm 2019

Thêm ý nghĩa của on sale
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< em yeu ao loi extra virgin olive oil >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa