Ý nghĩa của từ occurred là gì:
occurred nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ occurred Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa occurred mình

1

4   4

occurred


là dạng quá khứ của động từ occur có nghĩa là xảy ra, xuât hiện ý nghĩ, ý tưởng
ví dụ Something unexpected occurred. có nghĩa là điều gì đó không mong đợi đã xảy ra.
The idea occurred to him in a dream. nghĩa là ý tưởng xuất hiện trong đầu anh ta trong một giấc mơ
Minhthuy123 - Ngày 02 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của occurred
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< extra virgin olive oil aegyo >>