Ý nghĩa của từ qkđ là gì:
qkđ nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ qkđ Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa qkđ mình

1

2   0

qkđ


dùng để diễn tả một hành động đã xảy ra và chấm dứt trong quá khứ, không còn liên quan đến hiện tại, thường đi kèm với các trạng từ chỉ thời gian trong quá khứ như ago, in 1990.
Công thức:
Đối với động từ Tobe: S + was/were + .....
Đối với động từ thường: S + Ved + O
nghiemmailan - Ngày 30 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của qkđ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tu fc bien so ld >>