Ý nghĩa của từ old but gold có là gì:
old but gold có nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ old but gold có Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa old but gold có mình

1

3 Thumbs up   7 Thumbs down

old but gold có


Trong tiếng Anh cụm từ "old but gold" có nghĩa là cũ nhưng có giá trị như vàng
Ví dụ: My father bought an antique vase for $ 1000, it was old but gold (Bố tôi đã mua một chiếc bình cổ với giá 1000$, nó cũ nhưng giá trị)
nghĩa là gì - 00:00:00 UTC 21 tháng 7, 2019
<< school things trâm anh thế phiệt >>