Ý nghĩa của từ school things là gì:
school things nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ school things Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa school things mình

1

20   4

school things


Trong tiếng Anh, cụm từ "school things" có nghĩa là đồ dùng học tập như bút chì, tẩy, thước kẻ, sách vở,...
Ví dụ 1: I bought school things for new school year. (Tôi đã mua đồ dùng học tập cho năm học mới)
Ví dụ 2: This is my new school things. (Đây là đồ dùng học tập mới của tôi)
nghĩa là gì - Ngày 21 tháng 7 năm 2019

Thêm ý nghĩa của school things
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tt trên facebook old but gold có >>