Ý nghĩa của từ null là gì:
null nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ null. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa null mình

1

0   0

null


Tính từ:
- Có giá trị bằng 0
Ví dụ: Tất cả những thành viên trong hội đồng quản trị của công ty có số lần vi phạm hành chính được biết với con số không. (All the members in company's board of director with the number of financial penalty is assumed to be null).
la gi - Ngày 23 tháng 9 năm 2019

2

13   17

null


Những từ phát âm/đánh vần giống như "null": . null null null. Những từ có chứa "null": . null null null. Những từ có chứa "null" in its definition in Vietnamese. [..]
Nguồn: vdict.com

3

11   17

null


một từ tiếng Đức nghĩa là con số không, zero

ngoài ra còn có nghĩa chỉ một sự vật nào đó không còn giá trị, không còn hiệu lực, không thể sử dụng được

VD: this contract is null and void
hansnam - Ngày 28 tháng 7 năm 2013

4

9   19

null


Vô hiệu, không có hiệu lực. | : '''''null''' and void'' — không còn hiệu lực nữa, không còn giá trị nữa (đạo luật, tờ di chúc, chứng thư, hiệp ước...) | V [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của null
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< nugget nullah >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa