Ý nghĩa của từ nice couple là gì:
nice couple nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ nice couple Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nice couple mình

1

0   0

nice couple


Trong tiếng Anh, nice /nais/ có nghĩa là đẹp, hấp dẫn. Còn couple /'kʌpl/ có nghĩa là cặp đôi, vợ chồng. Như vậy, cụm từ "nice couple" có nghĩa là một cặp đôi đẹp, nam thanh nữ tú hoặc là một cặp đôi nam nam, nữ nữ đẹp
Ví dụ: They are a nice couple (Họ là một cặp đôi đẹp)
nghĩa là gì - Ngày 06 tháng 7 năm 2019

Thêm ý nghĩa của nice couple
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< my crush md ý >>