Ý nghĩa của từ luyên thuyên là gì:
luyên thuyên nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ luyên thuyên Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa luyên thuyên mình

1

2 Thumbs up   2 Thumbs down

luyên thuyên


Trong tiếng Việt, cụm từ "luyên thuyên" là một động từ được dùng để diễn đạt sự nói không ngừng, nói rất nhiều và liên tục, không cho người khác có cơ hội chen vào, thường là vì gặp chủ đề yêu thích nên họ sẽ nói rất nhiều
Ví dụ: Tôi đang luyên thuyên về câu chuyện của anh ta
nghĩa là gì - Ngày 06 tháng 7 năm 2019
<< uncrush my crush >>