Ý nghĩa của từ nhục dục là gì:
nhục dục nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ nhục dục. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nhục dục mình

1

20   11

nhục dục


Lòng ham muốn thú vui xác thịt.
Nguồn: vdict.com

2

10   8

nhục dục


lòng ham muốn về quan hệ xác thịt thú vui nhục dục thoả mãn nhục dục
Nguồn: tratu.soha.vn

3

10   9

nhục dục


Lòng ham muốn thú vui xác thịt.
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

9   8

nhục dục


Lòng ham muốn thú vui xác thịt.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của nhục dục
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< thách cưới thái cổ >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa