Ý nghĩa của từ ngoại cảnh là gì:
ngoại cảnh nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ ngoại cảnh. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ngoại cảnh mình

1

19   7

ngoại cảnh


những điều kiện bên ngoài tác động đến đời sống của sinh vật (nói tổng quát) nhiều sinh vật phải biến đổi để thích nghi v [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

10   5

ngoại cảnh


Nh. Ngoại giới. Toàn thể những điều kiện bên ngoài: ở mỗi giai đoạn phát triển sinh vật đòi hỏi những điều kiện ngoại cảnh khác nhau.. Các kết quả tìm [..]
Nguồn: vdict.com

3

10   6

ngoại cảnh


: ''Ở mỗi giai đoạn phát triển sinh vật đòi hỏi những điều kiện '''ngoại cảnh''' khác nhau.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

8   4

ngoại cảnh


Nh. Ngoại giới. Toàn thể những điều kiện bên ngoài: ở mỗi giai đoạn phát triển sinh vật đòi hỏi những điều kiện ngoại cảnh khác nhau.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

0   1

ngoại cảnh


ngoại cảnh nghĩa là những thứ được tac động đén đời sống sinh vật(nói tổng quát)nhiều sinh vật phải biến đổi để thích hợp với cuộc sống.Ở mỗi đoạn phát triển sinh vật đòi hỏi những điều ''ngoại cảnh" ''khác nhau".
đặng minh sơn - Ngày 12 tháng 5 năm 2020


Thêm ý nghĩa của ngoại cảnh
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ngoạch ngoạc nọc cổ >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa