Ý nghĩa của từ nghiêm nhặt là gì:
nghiêm nhặt nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ nghiêm nhặt. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nghiêm nhặt mình

1

0   0

nghiêm nhặt


Nh. Nghiêm ngặt.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "nghiêm nhặt". Những từ có chứa "nghiêm nhặt" in its definition in Vietnamese. Vietnamese dictionary: . Tử Lăng n [..]
Nguồn: vdict.com

2

0   0

nghiêm nhặt


Nh. Nghiêm ngặt.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

0   0

nghiêm nhặt


Tôi hỏi trong kinh thánh hỏi từ nghiêm nhặt có ý nghĩa là gì cho tôi biết
Nhựt Minh - Ngày 22 tháng 10 năm 2020

Thêm ý nghĩa của nghiêm nhặt
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Nghiêm Nhan Nghiêu Thuấn >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa