Ý nghĩa của từ Nghiêm Nhan là gì:
Nghiêm Nhan nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Nghiêm Nhan. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Nghiêm Nhan mình

1

0   0

Nghiêm Nhan


Tướng thời Tam QuốcThông Chí: Lưư Chương sai Nghiêm Nhan giữ 3 quận. Trương Phi đánh bắt được ông. Trương Phi quát hỏi: "Đại quân ta đến sao lại không hàng [..]
Nguồn: vdict.com

2

0   0

Nghiêm Nhan


Tướng thời Tam Quốc Thông Chí: Lưư Chương sai Nghiêm Nhan giữ 3 quận. Trương Phi đánh bắt được ông. Trương Phi quát hỏi: "Đại quân ta đến sao lại không hàng mà dám đánh chống lại ?" Ngiêm Nhan nói: "ở 3 quân ta đây chỉ có tướng thà chịu mất đầu chứ không có hạng tướn [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

0   0

Nghiêm Nhan


Nghiêm Nhan (嚴顏) là vị tướng quân đội của nhà Thục Hán sống vào cuối đời Hán, đầu đời Tam quốc trong lịch sử Trung Quốc đồng thời là 1 nhân vật tro [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của Nghiêm Nhan
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Nghiêm Lăng nghiêm nhặt >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa