Ý nghĩa của từ nam thương là gì:
nam thương nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ nam thương. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nam thương mình

1

0   0

nam thương


Điệu ca Huế có ba khổ ba vần như bài "Tay mang khăn gói băng ngàn, vô Hàn tìm bạn. . . ".
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

nam thương


Điệu ca Huế có ba khổ ba vần như bài "Tay mang khăn gói băng ngàn, vô Hàn tìm bạn..."
Nguồn: vdict.com

3

0   0

nam thương


Điệu ca Huế có ba khổ ba vần như bài "Tay mang khăn gói băng ngàn, vô Hàn tìm bạn..."
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của nam thương
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< phát nguyên phát kiến >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa