Ý nghĩa của từ nam tào là gì:
nam tào nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ nam tào. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nam tào mình

1

0   0

nam tào


Tên một vì sao ở về phương Nam.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

nam tào


Tên một vì sao ở về phương Nam.
Nguồn: vdict.com

3

0   0

nam tào


Tên một vì sao ở về phương Nam.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của nam tào
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< phát hiện phát chán >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa