Ý nghĩa của từ nam sử là gì:
nam sử nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ nam sử. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nam sử mình

1

0   0

nam sử


Lịch sử nước Việt Nam (cũ).
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

nam sử


Lịch sử nước Việt Nam (cũ).
Nguồn: vdict.com

3

0   0

nam sử


Lịch sử nước Việt Nam (cũ).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

nam sử


Nam sử (南史) là một quyển sách trong Nhị thập tứ sử của Trung Quốc do Lý Đại Sư viết từ khi nhà Lưu Tống kiến quốc năm 420 tới khi nhà Trần diệt vong n [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của nam sử
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< phát ngũ sắc phát nguyên >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa