Ý nghĩa của từ nam mô a di đà phật là gì:
nam mô a di đà phật nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ nam mô a di đà phật. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nam mô a di đà phật mình

1

4 Thumbs up   1 Thumbs down

nam mô a di đà phật


Là câu nói cửa miệng của những người theo đạo phật khi họ đi chùa chiền hoặc làm lễ cúng tế, ý nói Kính lễ đấng giác ngộ vô lượng, cũng có nghĩa là: Con quay về nương tựa vào đấng giác ngộ vô lượng. Tuynhieen không phải ai cũng hiểu ý nghĩa của câu nói này, nhiều người nói như thói quen
Caominhhv - 00:00:00 UTC 23 tháng 7, 2013

2

2 Thumbs up   0 Thumbs down

nam mô a di đà phật


Dùng khi niệm Phật trong Phật giáo.
Nam mô a di đà phật có nghĩa là Con quay về nương tựa vào đấng giác ngộ vô lượng.
Trong đó:
Nam Mô: Có 6 nghĩa: kính lễ, quy y, phụng thờ, cứu ngã, độ ngã, quy mạng.
A: Có nghĩa là Vô, Không
Di Đà: Nghĩa là lượng
Phật: Người giác ngộ.
thanhthu - 00:00:00 UTC 22 tháng 7, 2013

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

nam mô a di đà phật


"Nam Mô" có 6 nghĩa là kính lễ, quy y, phụng thờ, cứu ngã, độ ngã, quy mạng. "A" nghĩa là vô. "Di đà" nghĩa là lượng. "Phật" nghĩa là giác ngộ. Vậy cụm từ "Nam mô A Di đà Phật" nghĩa là Kính lễ đấng Giác ngộ vô lượng. Đây là câu niệm chú của những người theo Phật giáo, nhằm trau dồi đức hạnh và xoa dịu nỗi đau cho bản thân và những người xung quanh
nghĩa là gì - 00:00:00 UTC 20 tháng 1, 2019

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

nam mô a di đà phật


Nam Mô: Có 6 nghĩa: kính lễ, quy y, phụng thờ, cứu ngã, độ ngã, quy mạng.
A: Có nghĩa là Vô, Không
Di Đà: Nghĩa là lượng
Phật: Người giác ngộ.
Nam Mô A Di Đà Phật là: Kính lễ đấng giác ngộ vô lượng, cũng có nghĩa là: Con quay về nương tựa vào đấng giác ngộ vô lượng.
gracehuong - 00:00:00 UTC 22 tháng 7, 2013

<< lmao me too >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa