Ý nghĩa của từ mua vui là gì:
mua vui nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ mua vui. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa mua vui mình

1

9   7

mua vui


đg. Tìm cách tiêu khiển. Bày trò mua vui.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

8   7

mua vui


Tìm cách tiêu khiển. | : ''Bày trò '''mua vui'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

7   7

mua vui


tìm cách giải trí, tiêu khiển bày trò mua vui "Lời quê chắp nhặt dông dài, Mua vui cũng được một vài trống ca [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

4

3   8

mua vui


đg. Tìm cách tiêu khiển. Bày trò mua vui.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "mua vui". Những từ phát âm/đánh vần giống như "mua vui": . mua vui mưa bụi
Nguồn: vdict.com

Thêm ý nghĩa của mua vui
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< mon men mum >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa