Ý nghĩa của từ move on là gì:
move on nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ move on. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa move on mình

1

22   5

move on


có nghĩa là ngưng làm một việc gì đó và bắt đầu làm một việc khác, hoặc ngưng thảo luận về một chủ đề nào đó và bắt đầu thảo luận một chủ đề khác.
Ví dụ: This topic’s been covered now so let’s move on to the next topic on the agenda.
(Chủ đề này đã kết thúc, do đó bây giờ hãy chuyển sang chủ đề mới của cuộc họp)
ThuyNguyen - Ngày 28 tháng 7 năm 2013

2

19   9

move on


tiến lên; vươn lênThere’s only one way to succeed. You have to learn from your mistakes and then move on.Chỉ có một cách để thành công. Bạn phải học từ những lỗi lầm c [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

3

13   5

move on


bỏ việc; nghỉ việcI've been doing this job for five years, so I think it’s time to move on.Tôi làm công việc này đã năm năm nay, vì vậy tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

4

9   5

move on


tiến lên; tiến bộHas the legal profession moved on since those days? Perhaps not a great deal.Từ đó đến nay ngành pháp chế có tiến bộ hơn chưa? Có lẽ là chưa nhiều lắ [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

5

10   6

move on


dọn đi nơi khác"Every five years I have to move on," Enrico said. "I can't settle in one town."“Cứ năm năm tôi lại phải dọn đi”, Enrico nói. “Tôi không thể ở mãi một t [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

6

0   0

move on


Cụm động từ: di chuyển, chuyển tiếp, vượt qua
Ví dụ 1: Hãy di chuyển đến phần thú vị nhất nào! (Let's move on to the most interesting part.)
Ví dụ 2: Cô ấy đã quên người yêu cũ và đã vượt qua được nỗi đau đó. (She forgot her ex and moved on that hurt).
nghĩa là gì - Ngày 27 tháng 7 năm 2019

Thêm ý nghĩa của move on
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< gs mccb >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa