Ý nghĩa của từ mưu trí là gì:
mưu trí nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ mưu trí. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa mưu trí mình

1

8   5

mưu trí


Mưu kế và tài trí của người khôn ngoan, thao lược.
Nguồn: vdict.com

2

5   6

mưu trí


mưu kế và tài trí (nói khái quát) dùng mưu trí để đối phó Tính từ khôn ngoan, có mưu trí một ch [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

3

5   7

mưu trí


Mưu kế và tài trí của người khôn ngoan, thao lược.
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

7   9

mưu trí


Mưu kế và tài trí của người khôn ngoan, thao lược.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của mưu trí
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< mưu sĩ phấn sáp >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa