Ý nghĩa của từ luyện từ là gì:
luyện từ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ luyện từ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa luyện từ mình

1

0   0

luyện từ


Truyền tính chất của nam châm cho một vật.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

luyện từ


(lý) Truyền tính chất của nam châm cho một vật.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "luyện từ". Những từ có chứa "luyện từ" in its definition in Vietnamese. Vietn [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

luyện từ


(lý) Truyền tính chất của nam châm cho một vật.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của luyện từ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< trầm tre trầm ngâm >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa