Ý nghĩa của từ trầm tre là gì:
trầm tre nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ trầm tre. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa trầm tre mình

1

0   0

trầm tre


Lấy tre mà thế gỗ trầm hương. ý nói, có hư danh mà không có thực tài.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

trầm tre


lấy tre mà thế gỗ trầm hương. ý nói, có hư danh mà không có thực tài. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "trầm tre". Những từ phát âm/đánh vần giống như "t [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

trầm tre


lấy tre mà thế gỗ trầm hương. ý nói, có hư danh mà không có thực tài
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của trầm tre
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< luyện tập luyện từ >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa