Ý nghĩa của từ loi choi là gì:
loi choi nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ loi choi. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa loi choi mình

1

0   0

loi choi


đg. (hoặc t.). Nhảy nhót luôn chân không chịu đứng yên. Nhảy loi choi như sáo.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "loi choi". Những từ có chứa "loi choi" in its def [..]
Nguồn: vdict.com

2

0   0

loi choi


đg. (hoặc t.). Nhảy nhót luôn chân không chịu đứng yên. Nhảy loi choi như sáo.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

0   2

loi choi


. Nhảy nhót luôn chân không chịu đứng yên. | : ''Nhảy '''loi choi''' như sáo.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của loi choi
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< liều lĩnh luyến ái >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa