Ý nghĩa của từ live là gì:
live nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ live. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa live mình

1

3   1

live


Sống. | : ''as we '''live''' we will fight oppression and exploitation'' — chừng nào còn chung sống chúng ta còn đấu tranh chống áp bức và bóc lột | : ''Marx's name will '''l [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

2   1

live


[laiv]|nội động từ|ngoại động từ|tính từ|Tất cảnội động từ sốngas long as we live , we will fight oppression and exploitation chừng nào còn sống, chúng ta còn đ [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

3

1   0

live


Live /laiv/ có nghĩa là: sống, ở, trú tại (động từ); tại chỗ, trong lúc xảy ra sự việc, nóng hổi, có tính chất thời sự (tính từ);...
Ví dụ 1: How long have you lived here? (Bạn đã ở đây được bao lâu rồi?)
Ví dụ 2: This is a live issue. (Đây là một vấn đề nóng hổi)
nghĩa là gì - Ngày 04 tháng 8 năm 2019


Thêm ý nghĩa của live
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< listen load >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa