Ý nghĩa của từ liên hiệp là gì:
liên hiệp nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ liên hiệp. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa liên hiệp mình

1

2   1

liên hiệp


. Kết hợp những tổ chức hay thành phần xã hội khác nhau vào một tổ chức, nhằm thực hiện mục đích chung nào đó. Chính phủ liên hiệp. Hội liên hiệp ph [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

2   1

liên hiệp


đg. (hoặc d.; thường dùng trong các tổ hợp dùng làm tên gọi của các tổ chức). Kết hợp những tổ chức hay thành phần xã hội khác nhau vào một tổ chức, nhằm thực hiện mục đích chung nào đó. Chính phủ liên hiệp. Hội liên hiệp phụ nữ. Liên hiệp các xí nghiệp dệt.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

0   0

liên hiệp


Liên Hiệp có thể là một trong số các địa danh Việt Nam sau đây:
Nguồn: vi.wikipedia.org

4

2   3

liên hiệp


đg. (hoặc d.; thường dùng trong các tổ hợp dùng làm tên gọi của các tổ chức). Kết hợp những tổ chức hay thành phần xã hội khác nhau vào một tổ chức, nh [..]
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của liên hiệp
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< lang băm liên tưởng >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa