Ý nghĩa của từ lực phát động là gì:
lực phát động nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ lực phát động. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa lực phát động mình

1

21   10

lực phát động


Lực gây chuyển động.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

13   10

lực phát động


Lực gây chuyển động.
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

12   10

lực phát động


Lực gây chuyển động.
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của lực phát động
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tin bu tim tím >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa