Ý nghĩa của từ lộng hành là gì:
lộng hành nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ lộng hành. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa lộng hành mình

1

5   3

lộng hành


Hành động lấn quyền người khác.
Nguồn: vdict.com

2

4   2

lộng hành


Hành động lấn quyền người khác.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

4   3

lộng hành


lợi dụng thế lực, quyền uy mà hành động càn rỡ một cách ngang nhiên, tuỳ tiện, bất chấp kỉ cương băng nhóm xã hội đen n [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

4

2   3

lộng hành


Hành động lấn quyền người khác.
Nguồn: vi.wiktionary.org


Thêm ý nghĩa của lộng hành
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tiết túc tiết tháo >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa