Ý nghĩa của từ lẽ phải là gì:
lẽ phải nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ lẽ phải. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa lẽ phải mình

1

15   9

lẽ phải


d. Điều được coi là phải, là hợp đạo lí. Làm theo lẽ phải. Nhìn ra lẽ phải. Lẽ phải bao giờ cũng thắng.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

5   10

lẽ phải


điều được coi là phải, là hợp đạo lí nhận ra lẽ phải làm theo lẽ phải
Nguồn: tratu.soha.vn

3

4   11

lẽ phải


Điều được coi là phải, là hợp đạo lí. | : ''Làm theo '''lẽ phải'''.'' | : ''Nhìn ra '''lẽ phải'''.'' | : '''''Lẽ phải''' bao giờ cũng thắng.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

5   13

lẽ phải


d. Điều được coi là phải, là hợp đạo lí. Làm theo lẽ phải. Nhìn ra lẽ phải. Lẽ phải bao giờ cũng thắng.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "lẽ phải". [..]
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của lẽ phải
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< lẻo lẽo >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa