Ý nghĩa của từ lập phương là gì:
lập phương nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ lập phương. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa lập phương mình

1

14   8

lập phương


(toán) 1. đg. Lấy lũy thừa bậc ba: 2 lập phương là 8. 2. d. X. Hình lập phương.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

17   13

lập phương


(toán) 1. đg. Lấy lũy thừa bậc ba: 2 lập phương là 8. 2. d. X. Hình lập phương.
Nguồn: vdict.com

3

12   12

lập phương


đa diện có sáu mặt vuông đồng nhất | luỹ thừa bậc ba của một số.
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

6   12

lập phương


Khối lập phương là một khối Platon ba chiều có 6 mặt đều là hình vuông, có 12 cạnh bằng nhau, 8 đỉnh, cứ 3 cạnh gặp nhau tại 1 đỉnh, có 4 đường chéo cắ [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

5

4   13

lập phương


hình lập phương (nói tắt). kết quả phép nhân của một số hay biểu thức với chính nó ba lần 8 là lập phương của 2 Động t [..]
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của lập phương
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< làm lụt >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa