Ý nghĩa của từ lạc khoản là gì:
lạc khoản nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ lạc khoản. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa lạc khoản mình

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

lạc khoản


Dòng chữ viết nhỏ để tên họ và ngày tháng ở trên các bức họa hay các bức đối trướng.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

lạc khoản


Dòng chữ viết nhỏ để tên họ và ngày tháng ở trên các bức họa hay các bức đối trướng.
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

lạc khoản


Dòng chữ viết nhỏ để tên họ và ngày tháng ở trên các bức họa hay các bức đối trướng.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "lạc khoản". Những từ có chứa "lạc khoản" in its definition in Vietnamese. Vie [..]
Nguồn: vdict.com

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

lạc khoản


dòng chữ nhỏ ghi ngày tháng và tên người vẽ tranh, đi câu đối, dựng bia, v.v., thường là ở góc phía dưới đề lạc khoản [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

<< lạ tai tri âm >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa