Ý nghĩa của từ lưu toan là gì:
lưu toan nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ lưu toan. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa lưu toan mình

1

0   0

lưu toan


A-xít sun-phu-ríc.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

lưu toan


(hóa) A-xít sun-phu-ríc.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "lưu toan". Những từ có chứa "lưu toan" in its definition in Vietnamese. Vietnamese dictionary: . tân toan toan [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

lưu toan


(hóa) A-xít sun-phu-ríc.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của lưu toan
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< trung học trung hậu >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa