Ý nghĩa của từ trung học là gì:
trung học nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ trung học. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa trung học mình

1

0   0

trung học


Cấp học ở giữa đại học và tiểu học.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

trung học


Cấp học ở giữa đại học và tiểu học.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "trung học". Những từ có chứa "trung học" in its definition in Vietnamese. Vietnamese dic [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

trung học


Cấp học ở giữa đại học và tiểu học.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

trung học


bậc học trong giáo dục phổ thông, gồm hai cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông học sinh trung học trung học chuyên nghiệp (nói [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

5

0   0

trung học


Giáo dục trung học (tiếng Anh: secondary education) là giai đoạn giáo dục diễn ra trong các trường trung học, theo sau giáo dục tiểu học. Ở hầu hết các quốc gia, [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của trung học
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< lưu thủy lưu toan >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa