Ý nghĩa của từ lược khảo là gì:
lược khảo nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ lược khảo. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa lược khảo mình

1

12   5

lược khảo


Nghiên cứu một cách khái quát về những cái chính, cái cơ bản, không đi vào chi tiết. | : '''''Lược khảo''' về văn học dân gian.'' | : ''Việt.'' | : ''Nam.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

7   8

lược khảo


đgt. Nghiên cứu một cách khái quát về những cái chính, cái cơ bản, không đi vào chi tiết: lược khảo về văn học dân gian Việt Nam.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

5   6

lược khảo


nghiên cứu một cách khái quát về những cái chính, không đi vào chi tiết lược khảo về thần thoại Việt Nam
Nguồn: tratu.soha.vn

4

7   9

lược khảo


đgt. Nghiên cứu một cách khái quát về những cái chính, cái cơ bản, không đi vào chi tiết: lược khảo về văn học dân gian Việt Nam.. Các kết quả tìm kiếm li [..]
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của lược khảo
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< lưỡi lạ mặt >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa