Ý nghĩa của từ khuynh loát là gì:
khuynh loát nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ khuynh loát. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa khuynh loát mình

1

1   0

khuynh loát


Hất cẳng người khác vì ghen ghét. | : ''Bọn phản động '''khuynh loát''' nhau.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

khuynh loát


Hất cẳng người khác vì ghen ghét: Bọn phản động khuynh loát nhau.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "khuynh loát". Những từ có chứa "khuynh loát" in its definition in Vietnamese. Vietnamese diction [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

khuynh loát


Hất cẳng người khác vì ghen ghét: Bọn phản động khuynh loát nhau.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

4   4

khuynh loát


Khuynh loát có nghĩa là lấn át, áp đặt ý kiến, quan điểm, hành động của mình lên người hoặc tập thể khác
Phan thị Châu - Ngày 25 tháng 6 năm 2021

Thêm ý nghĩa của khuynh loát
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ràng rạng ràng ràng >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa