Ý nghĩa của từ khôi hài là gì:
khôi hài nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ khôi hài. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa khôi hài mình

1

2   1

khôi hài


Có tính chất bông đùa, khiến người ta phải cười : Câu nói khôi hài ; Chuyện khôi hài.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "khôi hài". Những từ phát âm/đánh [..]
Nguồn: vdict.com

2

1   1

khôi hài


Có tính chất bông đùa, khiến người ta phải cười. | : ''Câu nói '''khôi hài'''.'' | : ''Chuyện '''khôi hài'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

1   1

khôi hài


Có tính chất bông đùa, khiến người ta phải cười : Câu nói khôi hài ; Chuyện khôi hài.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

1   1

khôi hài


có tác dụng làm cho cảm thấy thú vị, buồn cười câu nói khôi hài chuyện khôi hài Đồng nghĩa: hài hước
Nguồn: tratu.soha.vn

5

1   1

khôi hài


Hài hước, có tính chất bông đùa khiến người ta phải cười
Thảo - Ngày 07 tháng 7 năm 2020


Thêm ý nghĩa của khôi hài
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< khó nhọc tư cấp >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa