Ý nghĩa của từ keep in touch là gì:
keep in touch nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ keep in touch. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa keep in touch mình

1

31 Thumbs up   13 Thumbs down

keep in touch


"keep in touch" là cụm động từ Tiếng Anh, có nghĩa là "giữ liên lạc".
ví dụ: I have kept in touch with him for five years (Tôi giữ liên lạc với anh ấy 5 năm nay rồi)
babbisun - 00:00:00 UTC 22 tháng 7, 2013

2

20 Thumbs up   12 Thumbs down

keep in touch


Thành ngữ: Keep in touch with (= Stay in touch with) : giữ liên lạc với ai
thanhthu - 00:00:00 UTC 22 tháng 7, 2013

3

24 Thumbs up   17 Thumbs down

keep in touch


keep: giữ, in: trong, touch: chạm => keep in touch: giữ trong tầm có thể chạm được => trong tầm liên lạc với nhau được

-im leaving for NY tomorrow.
(mai tao đi NY mày ạ)
-dont be sad, we will keep in touch.
(buồn làm gì, mình sẽ giữ liên lạc với nhau mà)
heatherle - 00:00:00 UTC 24 tháng 7, 2013

4

21 Thumbs up   15 Thumbs down

keep in touch


Keep in touch trong mẫu câu Keep in touch with somebody được hiểu là giữ liên lạc với ai.
Nó có nghĩa tương đương với cụm từ stay in touch.
Ví dụ: Let's keep in touch: Chúng ta hãy giữ liên lạc với nhau nhé
kieuoanh292 - 00:00:00 UTC 1 tháng 8, 2013

5

16 Thumbs up   16 Thumbs down

keep in touch


+ Đây là một cụm độnng từ với nghĩa là "hãy giữ liên lạc nhé",
+ Cụm từ thường dùng khi bạn nói lời tạm biệt lâu dài với ai đó, chẳng hạn như khi bạn nghỉ việc, tốt nghiệp, hoặc đi đến một thành phố khác
+ Trong các note, email, v.v... bạn cũng có thể viết tắt thành "K.I.T".
vuvu - 00:00:00 UTC 23 tháng 7, 2013

<< tổ lái lmao >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa