Ý nghĩa của từ ký họa là gì:
ký họa nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ ký họa. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ký họa mình

1

2   1

ký họa


Lối vẽ nhanh để ghi những việc xảy ra.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

2   2

ký họa


Lối vẽ nhanh để ghi những việc xảy ra.
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

1   1

ký họa


Lối vẽ nhanh để ghi những việc xảy ra.
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của ký họa
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tí ti tình địch >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa