Ý nghĩa của từ jerry là gì:
jerry nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ jerry. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa jerry mình

1

7   5

jerry


Jerry còn có thể gọi là con chuột
Ẩn danh - Ngày 22 tháng 6 năm 2015

2

8   9

jerry


Cái bô (để đi đái đêm). | Jerry-shop. | Lính Đức. | Người Đức. | Máy bay Đức.
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

4   7

jerry


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Ẩn danh - Ngày 26 tháng 5 năm 2015   NSFW / 18+

4

5   9

jerry


Jerry có thể đề cập đến:
Nguồn: vi.wikipedia.org

5

3   9

jerry


đá phiến chứa than
Nguồn: dialy.hnue.edu.vn

Thêm ý nghĩa của jerry
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< give-away glabella >>