Ý nghĩa của từ interview là gì:
interview nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ interview. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa interview mình

1

4   1

interview


phỏng vấn
Nguồn: speakenglish.co.uk

2

1   1

interview


Sự gặp gỡ, sự gặp mặt; cuộc nói chuyện riêng. | : ''an '''interview''' between a job applicicant and the director'' — cuộc gặp riêng giữa người xin việc với ông gi [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

2   2

interview


['intəvju:]|danh từ|ngoại động từ|Tất cảdanh từ sự gặp gỡ, sự gặp mặt; cuộc nói chuyện riêngan interview between a job applicicant and the director cuộc gặp riên [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

Thêm ý nghĩa của interview
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< interventionism interviewee >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa