Ý nghĩa của từ impossible là gì:
impossible nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ impossible. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa impossible mình

1

8   1

impossible


Là tính từ trong tiếng Anh có nghĩa là " không thể xảy ra", tương ứng với từ này là "can't" (dạng động từ).
Ví dụ: it is impossible for him to reach the lamp.= he can't reach the lamp
Anh ta không thể nào với tới cái đèn ấy được
Caominhhv - Ngày 01 tháng 8 năm 2013

2

2   2

impossible


Không thể làm được. | : ''an '''impossible''' task'' — một công việc không thể làm được | Không thể có được, không thể xảy ra được. | : ''an '''impossible''' [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

1   1

impossible


1. Không thể nào, không có khả năng xảy ra
2. Đ' thể nào
markarus - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

4

1   1

impossible


[im'pɔsəbl]|tính từ|danh từ|Tất cảtính từ không thể làm được hoặc không thể có; không thể xảy ra đượcan impossible task một công việc không thể làm đư [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

5

0   0

impossible


Impossible /im'pɔsəbl/ có nghĩa là: bất khả thi, không thể làm được, không thể xảy ra, quá quắt, quá đáng (tính từ); điều không thể đạt được (danh từ)
Ví dụ: You have told me an impossible story. (Bạn đã kể cho tôi một câu chuyện không thể nào tin được)
nghĩa là gì - Ngày 13 tháng 8 năm 2019

Thêm ý nghĩa của impossible
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< impiety impure >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa