Ý nghĩa của từ hr manager là gì:
hr manager nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ hr manager. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hr manager mình

1

0   0

hr manager


Viết tắt của Human Resources Manager, là quản lý bộ phận nhân sự. Chức vụ này lo việc, phỏng vấn, tuyển dụng nhân viên mới, phát triển và duy trì đội ngũ nhân viên trong công ty. Đây là chức vụ không thể thiếu trong hầu hết các công ty hiện nay.
vananh - Ngày 01 tháng 8 năm 2013

2

0   0

hr manager


"hr" là từ viết tắt của cụm Human Resources, nghĩa là nguồn nhân sự. Còn "manager" nghĩa là người quản lý. Những người giám sát của bộ phận nhân sự và các công ty bảo hiểm của các chức năng và nhiệm vụ đang được thực hiện bởi đội ngũ nhân sự. Họ thường được coi là mối liên kết giữa một tổ chức quản lý và nhân viên của tổ chức, vì công việc của họ điều hành việc tư vấn về hoạch định chiến lược với các giám đốc điều hành hàng đầu đến tuyển dụng
la gi - Ngày 04 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của hr manager
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< hbeag how are you doing >>