Ý nghĩa của từ how about là gì:
how about nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ how about. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa how about mình

1

43   36

how about


- dùng để gợi ý:
ví dụ: how about orange juice?
( dùng nước cam nhé)
how about buying a new watch?
( mua đồng hồ mới nhé)
- dùng để hỏi ý kiến của một người:
Ví dụ: I’d like to play soccer. How about you?
(Tôi thích chơi bóng đá. Còn anh thì anh thích chơi môn gì?)
gracehuong - Ngày 22 tháng 7 năm 2013

2

2   1

how about


what about you?
(the con ban)
(con anh thi sao)
Ẩn danh - Ngày 03 tháng 4 năm 2017

3

36   38

how about


=what about, dùng để gợi ý, hỏi ý kiến người khác nghĩ sao về ý kiến của mình

-you should give me $100 for that
(đáng lẽ mày phải đưa tao $100 cho cái đấy)
-oh yea? how about you kiss my ass?
(thế hả? hay là mày kiss ass tao thì sao?)
heatherle - Ngày 24 tháng 7 năm 2013

4

34   41

how about


Cũng như "what about", được dùng để diễn tả một lời mời hoặc một lời gợi ý làm một việc gì đó trong tiếng Anh. Sau cụm từ này, ta thường dùng động từ thêm đuôi "ing" hoặc một đại từ và một động từ nguyên thể (VD: how about we do this?)
iRosa - Ngày 20 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của how about
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< just kidding nẹt pô >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa