Ý nghĩa của từ hiểu biết là gì:
hiểu biết nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 8 ý nghĩa của từ hiểu biết. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hiểu biết mình

1

12   8

hiểu biết


Mỗi người đều có một sơ đồ cây tri thức (kiến thức) trong tư duy. Hiểu một vấn đề, thông tin là gắn kết vấn đề, thông tin đó với kiến thức của bản thân bằng việc đồng hóa, là làm cho các mặt của vấn đề, thông tin đó giống với các các nhánh của sơ đồ cây tri thức.
Muốn đồng hóa vấn đề thì phải làm sáng tỏ, biết tường tận được nhiều mặt của vấn đề, trả lời được các câu hỏi tại sao và cuối cùng là định nghĩa được vấn đề đó là gì, khi đó tất yếu sẽ hiểu vấn đề.
Kewense - Ngày 01 tháng 11 năm 2013

2

4   0

hiểu biết


hiểu biết nghĩa là biết rõ tường tận, thấu hiểu đến tận gốc vấn đề
Ẩn danh - Ngày 26 tháng 4 năm 2017

3

4   7

hiểu biết


biết rõ, hiểu thấu hiểu biết sâu về chuyên môn không hiểu biết về pháp luật biết và có thái độ cảm thông v [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

4

3   7

hiểu biết


adhigacchati (adhi + gam + a), adhigameti (adhi + gam + a), adhigama (nam), anubujjhati (anu + bhdh + ya), anubujhana (trung), avabujjhati (ava + budh + ya), avabodha (nam), avagacchati (ava + gam + a [..]
Nguồn: phathoc.net

5

6   11

hiểu biết


đgt Biết được rõ ràng và đầy đủ: Phải hiểu biết lí luận cách mạng (HCM).. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "hiểu biết". Những từ có chứa "hiểu biế [..]
Nguồn: vdict.com

6

5   10

hiểu biết


đgt Biết được rõ ràng và đầy đủ: Phải hiểu biết lí luận cách mạng (HCM).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

7

4   9

hiểu biết


Mỗi người đều có một sơ đồ cây tri thức (kiến thức) trong tư duy. Hiểu một vấn đề, thông tin là gắn kết vấn đề, thông tin đó với kiến thức của bản thân bằng việc đồng hóa, là làm cho các mặt của vấn đề, thông tin đó giống với các các nhánh của sơ đồ cây tri thức.
Muốn đồng hóa vấn đề thì phải làm sáng tỏ, biết tường tận được nhiều mặt của vấn đề, trả lời được các câu hỏi tại sao và cuối cùng là định nghĩa được vấn đề đó là gì, khi đó tất yếu sẽ hiểu vấn đề.
Kewense - Ngày 01 tháng 11 năm 2013

8

5   11

hiểu biết


Biết được rõ ràng và đầy đủ. | : ''Phải '''hiểu biết''' lí luận cách mạng (Hồ Chí Minh)''
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của hiểu biết
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< thẳng nâu >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa