Kewense

Vote-up nhận được4
Vote-down nhận được9
Điểm:-4 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

4   9

hiểu biết


Mỗi người đều có một sơ đồ cây tri thức (kiến thức) trong tư duy. Hiểu một vấn đề, thông tin là gắn kết vấn đề, thông tin đó với kiến thức của bản thân bằng việc đồng hóa, là làm cho các mặt của vấn đề, thông tin đó giống với các các nhánh của sơ đồ cây tri thức.
Muốn đồng hóa vấn đề thì phải làm sáng tỏ, biết tường tận được nhiều mặt của vấn đề, trả lời được các câu hỏi tại sao và cuối cùng là định nghĩa được vấn đề đó là gì, khi đó tất yếu sẽ hiểu vấn đề.
Kewense - Ngày 01 tháng 11 năm 2013