Ý nghĩa của từ halogenation là gì:
halogenation nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ halogenation. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa halogenation mình

1

0   0

halogenation


Sự halogen hoá.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

halogenation


sự halogen hoá
Nguồn: dialy.hnue.edu.vn

Thêm ý nghĩa của halogenation
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< fustigation hydration >>