Ý nghĩa của từ hợp thức là gì:
hợp thức nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ hợp thức. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hợp thức mình

1

0 Thumbs up   2 Thumbs down

hợp thức


Nh. Hợp cách.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "hợp thức". Những từ có chứa "hợp thức": . hợp thức hợp thức hóa
Nguồn: vdict.com

2

0 Thumbs up   2 Thumbs down

hợp thức


Nh. Hợp cách.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

0 Thumbs up   2 Thumbs down

hợp thức


đúng theo thể thức quy định giấy tờ không hợp thức Đồng nghĩa: hợp lệ
Nguồn: tratu.soha.vn

<< hợm hĩnh hụp lặn >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa